Holandia: Zwrot podatku | Krok po kroku | Zasiłek rodzinny | Rozłąkowe | Dodatek do ubezp | EXTRA
Niemcy: Zwrot podatku

HolandiaZwrot podatkuTelefon

Zasiłek rodzinny

Praca za granicą wiąże się z formalnościami urzędowymi, które powinno się regulować w państwie, w którym było się zatrudnionym. Każdy kraj określa swoje wymogi, a świadczenia jakie proponuje, są ściśle uzależnione od polityki socjalnej. Jednym z przywilejów z jakiego mogą korzystać pracownicy zatrudnieni w  Holandii jest zasiłek rodzinny.            

Ubieganie się zasiłek rodzinny wiąże się z przekazaniem do urzędu pakietu niezbędnych dokumentów, na podstawie których  władze wydają odpowiednią decyzje. Zasiłek rodzinny w Holandii jest świadczeniem niezwykle korzystnym z uwagi na to, że  dotyczy on zarówno pełnych rodzin, jak i rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Zasiłek rodzinny może otrzymać tylko jeden z rodziców będący zatrudniony w Holandii z którego  wynagrodzenia są potrącone składki na ubezpieczenia społeczne. Rodzice nie musza pozostawać  w związku małżeńskim, mogą być po rozwodzie lub w separacji. Istotnym elementem jest fakt, że o zasiłek może się ubiegać tylko jeden z rodziców i  można go pobierać tylko w jednym kraju UE, czyli nie można pobierać zasiłku i w Polce i dodatkowo w Holandii.

Chcąc mieć świadczenia w Holandii, należy zrezygnować z świadczeń w Polsce. Pobieranie świadczenia  w dwóch krajach może  skutkować  koniecznością oddania  pieniędzy i utratą świadczenia w drugim kraju.

Wszystkie dzieci do 16 roku życia mają prawo do otrzymania zasiłku rodzinnego i jest on wypłacany cztery razy w roku, czyli raz na kwartał. Dzieci  w wieku od 16 do 18 roku  życia uprawnione są do zasiłku pod warunkiem, że się uczą.

Kwota wypłaty zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka. Wypłacana jest  tylko za te kwartały, w czasie których osoba wnioskująca o zasiłek przebywała w pracy w Holandii przez pierwsze 14 dni każdego kwartału czyli: 02-14 stycznia , 01-14 kwietnia , 01-14 lipca oraz 01-14 października.

W trakcie procesu starania się o przyznanie zasiłku urząd może poprosić o udzielenie informacji i dostarczenie oryginałów kilku dokumentów Jest to procedura żmudna, której szczegóły warto powierzyć osobom kompetentnym i zorientowanym w zasadach wyznaczonych przez holenderskie urzędy, bowiem jakiekolwiek opóźnienia w udokumentowaniu wymaganych przez urząd aspektów, może się stać przyczyną wydania decyzji odmownej.

Proces przyznania zasiłku przez holenderski urząd może trwać nawet kilka miesięcy, i uzależniony jest w dużej mierze od tego jak sprawnie pracodawca, polskie instytucje oraz osoba wnioskująca dostarczą wymagane informacje i dokumenty.

Data wypłaty zasiłku rodzinnego

Wypłata zasiłku następuje zawsze po danym kwartale

Dla przykładu podajemy część  listy dokumentów, których może wymagać urząd:

 

Aktualne zwroty zasiłku rodzinnego na dzień 1 stycznia 2013 r. (wszystkie kwoty podane są w euro).

Dzieci urodzone po 1 stycznia 1995 roku.

Wiek dziecka Kwota
0 - 5 lat 191,65 euro na dziecko kwartalnie
6 - 11 lat 232,71 euro na dziecko kwartalnie
12 - 17 lat 273,78 euro na dziecko kwartalnie

Dzieci urodzone przed 1 stycznia 1995 roku.

Liczba dzieci od 14 do 17 lat
1 273,78 euro kwartalnie
2 314,44 euro kwartalnie
3 327,99 euro kwartalnie
4 354,81 euro kwartalnie
5 370,89 euro kwartalnie
6 375,64 euro kwartalnie

Finansowy "dodatek na dzieci"  tzw. "kindgebonden  budget"

Osoby pobierające zasiłek rodzinny z Holandii mają prawo do dodatkowego świadczenia socjalnego, którym jest "kindgebonden budget".  Jest to finansowa zapomoga, którą wypłaca holenderski Urząd Skarbowy lub  w niektórych przypadkach Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB).            

Wysokość dodatku na dzieci

Całkowita kwota dodatku, jaką można uzyskać zależy od rocznych dochodów osoby pracującej w  Holandii, od dochodów  współmałżonka oraz od liczby posiadanych dzieci. Im więcej dzieci się posiada oraz im niższe dochody się uzyskuje, tym większy otrzyma się dodatek.
Dodatek dla dzieci wypłacany jest co miesiąc w formie zaliczki. Pod koniec roku następuje ?wyrównanie" i w zależności od uzyskanych dochodów, urząd podatkowy  albo wypłaca dodatkowe pieniądze lub nakazuje zwrot nadpłaty. Po przyznaniu dodatku  pieniądze przesyłane są zawsze 1 dnia roboczego, po 20 każdego miesiąca na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Miesięczna wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego za rok 2013

Łączny dochód opiekunów
dziecka w euro
1 dziecko 2 dzieci
Min.Max
3 dzieci
Min.Max
4 dzieci
Min.Max
Wiek dziecka
0-11 12-15 16-18
Do 26,212 84 103 109 129-178 144-218 153-251
26,213-35,000 28-82 47-101 53-108 73-176 88-216 97-249

Termin składania wniosku

Wniosek o dodatek na dziecko/dzieci Kindgebonden budget 2012 można składać do 01.09.2013 r.
Wniosek o dodatek na dziecko/dzieci Kindgebonden budget 2013 można składać do 01.09.2014 r.

Automatyczne przyznanie dodatku na dzieci w roku 2013

O dodatek na dzieci wnioskuje się tylko raz. W następnych latach jest on automatycznie przedłużany. Pod koniec roku 2012 osoby pobierające dodatek na dzieci otrzymują decyzję o zaliczkach na rok 2013. Ponowne występowanie o przyznanie dodatku nie jest konieczne. Podczas obliczania dodatku na dzieci Urząd Skarbowy bierze pod uwagę zasiłki rodzinne pobierane w Holandii oraz zagranicą. Jeżeli dana osoba pobiera zasiłek rodzinny i dodatek na dzieci w dwóch krajach, przysługująca jej kwota nie może przekraczać kwoty najwyższego zasiłku rodzinnego, jaki przysługuje jej zgodnie z prawem holenderskim lub zagranicznym.

Zazwyczaj dodatek na dzieci wypłacany jest przez Urząd Skarbowy, jednak w niektórych przypadkach wypłaca go Bank Ubezpieczeń Społecznych (SVB). SVB bierze pod uwagę ewentualne inne zasiłki, jakie zostały przyznane, np. zasiłek rodzinny. Jeżeli po upływie roku, okazuje się, że dana osoba otrzymuje za niski lub za wysoki dodatek na dzieci, SVB zajmuje się także rozliczeniem takiej nadpłaty lub niedopłaty.


Design Vivid Area